Adatvédelmi nyilatkozat

A PRIM-A-VET Kft.
rövidített adatvédelmi tájékoztatója a Happycat.hu weboldalon keresztül elérhető adatkezelésekről

A PRIM-A-VET Gyógyszer-nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 142-146.
cégjegyzékszám: 17-09-011013
adószám: 10352865-2-17
telefonszám: +36 1 460-5050
e-mail: info@primavet.hu
fax: +36 1 460-5051

önállóan képviseli: Dr. Varga Józsefné ügyvezető),

mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.

Jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól. Jelen Tájékoztató a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és a Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető az adatkezelés tényleges helyszínén, a 1142 Budapest, Komáromi út 35-37. sz. alatt.

Kik az érintettek?

Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát például a vásárlók, a weboldalra regisztrálók, hírlevélre feliratkozók.

Kik kezelik az adataimat?

Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy együttes, közös adatkezelést végez a Tolnagro Cégcsoportba tartozó vállalkozásokkal, így a PrimaVet Kft., Petissimo Kft., Newcopharm Hungária Kft., Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Állatkórház Kft, Tolnavet Állatgyógyászati Kft., Trans-cor-vet Kereskedelmi és Szállítmányozási Kft. adatkezelőkkel a következő adatkezelések kapcsán, az alábbi célokból:

Ügyféllevelezéssel kapcsolatos adatkezelés

közös adatkezelés célja: érintett ügyfél legmagasabb szintű kiszolgálása

a közös adatkezelés során kezelt adatok köre és azok célja:

 • név*: azonosítás
 • telefonszám: kapcsolattartás
 • e-mail cím*: kapcsolattartás
 • kérdés, kérdés, egyéb, érintett által megadott adat: válaszadás

közös adatkezelés módja: közös adatállomány, amelyhez történő hozzáférést az egyes adatkezelők által megállapított jogosultsági szintek rendezik, csak az férhet hozzá az adatállományhoz, akinek azzal kapcsolatban feladata van.

Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig kezeli az adataimat?

Egyszeri információkérés

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek.

Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

Kezelt adatok köre és célja:

 • név*: azonosítás
 • telefonszám: kapcsolattartás
 • e-mail cím*: kapcsolattartás
 • kérdés tartalma*: válaszadás

Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

A személyes adatok forrása: az érintett maga.

Az adatkezelés módja: elektronikus és/vagy papír alapú, függően az érintett kapcsolat-felvételi módjától.

Technikai és szervezési intézkedések: lásd külön fejezetben.

Érintetti jogok és joggyakorlás: lásd külön fejezetben.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az Adatkezelővel az Adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól, és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről. Adatkezelő részére a megadott adatok e-mail-ben jutnak el.

Az Adatkezelő az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az információ kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik –  eljuttatja. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információ kéréshez és/vagy információ adáshoz joghatás fűződik, vagy az érintettet, vagy az Adatkezelőt hasonlóan jelentős mértékben érinti, Adatkezelő az adatokat a mindenkori elévülési időben kezeli.

Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok

Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett vele különböző módokon és fórumokon folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tartson. Példálózó felsorolással élve ilyen az elektronikus alapú kapcsolattartás, mint az e-mail, vagy a postai úton vagy telefonon történő kapcsolattartás, stb. (Például érintettel folyatott levelezés.)

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Abban az esetben, ha az Adatkezelő és az érintett megállapodást kötnek egymással például az Adatkezelő valamely szolgáltatásának, termékének igénybevételéről, az adatkezelés jogalapja szerződéskötésen alapul. Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, így a vonatkozó adatok kezelése alapulhat az érintett, harmadik személy, vagy az Adatkezelő jogos érdekén, valamint más, jogszabályban meghatározott más jogalapon is,  lehet például jogszabály alapján kötelező is (lásd a Szabályzat Jogalap, jogszerűség c. fejezetét). Adatkezelő kérés esetén tájékoztatja az érintettet, hogy mely jogalap alapján kezeli az adatait.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel.

A kezelt adatok köre és célja:

 • név*: azonosítás
 • telefonszám: kapcsolattartás
 • e-mail cím*: kapcsolattartás
 • kérdés, kérdés, egyéb, érintett által megadott adat: válaszadás

Az adatok kezelésének célja az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása.

A személyes adatok forrása: az érintett maga.

Az adatkezelés módja: elektronikus és/vagy papír alapú, függően az érintett kapcsolattartási módjától.

Technikai és szervezési intézkedések: lásd külön fejezetben.

Érintetti jogok és joggyakorlás: lásd külön fejezetben.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon, példálózó felsorolással élve szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (postai úton, elektronikus levélben) felveszi a kapcsolatot, vagy kapcsolatot tart az Adatkezelővel és kérdést, kérést vagy egyebet intézi az Adatkezelő felé. A kapcsolatfelvétel tartalma és jogszabályok, belső szabályzatok alapján az Adatkezelő megteszi a szükséges lépéseket, példálózó felsorolással élve tájékoztatja az érintettet.

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy ha az érintett vagy harmadik személy, vagy az Adatkezelő érdeke, vagy kötelezettség teljesítése megkívánja, akkor a cél megvalósulását követően, az érdek megszűnéséig, vagy kötelezettség teljesítésének fennállásáig. Ha az adatkezelés módja vagy más alapján jogszabály kötelezően meghatározza az adatkezelés időtartamát, úgy az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatokat.

Ajánlatkérés

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől ajánlatot kérjenek.

Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

Kezelt adatok köre és célja:

  • név*: azonosítás
  • telefonszám: kapcsolattartás
  • e-mail cím*: kapcsolattartás
  • kérdés/kérés tartalma*: válaszadás
  • kiválasztott termék vagy szolgáltatás megjelölése: ajánlatadáshoz szükséges
  • szolgáltatás (speciális) részletei/kérdés: ajánlatadáshoz szükséges

  Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás.

  A személyes adatok forrása: az érintett maga.

  Az adatkezelés módja: elektronikus, manuális.

  Technikai és szervezési intézkedések: lásd külön fejezetben.

  Érintetti jogok és joggyakorlás: lásd külön fejezetben.

  Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
  Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon elküldi adatait az Adatkezelő részére. Adatkezelő számára a megadott adatok e-mail-ben jutnak el. Az Adatkezelő az érintett ajánlatkérésére megfelelő ajánlatot dolgoz ki, vagy ha az ajánlatadáshoz szükséges információ beszerzése, az érintett által megadott elérhetőségen az érintettel kapcsolatba lép és az információ birtokában dolgozza ki az ajánlatot, majd azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az ajánlatkérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik –  eljuttatja. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az ajánlatkérés során megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy az ajánlatot pontosítsák, vagy hogy az érintett megrendelését megerősíthesse.

  Adatkezelés időtartama: ajánlat érvényességi idejének lejártáig.

  Ügyfélnyilvántartással kapcsolatos adatkezelés

  Adatkezelő elektronikus és/vagy papír alapú ügyfélnyilvántartást vezet, amely(ek)be manuálisan táplálja be a kezelt adatokat.

  Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, az ügyféllé válás feltétele. A GDPR alkalmazásától kezdődően az adatkezelés jogalapja a 6. cikk 1. b. pontjának második fordulata (az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges).

  Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő ügyfele, vagy ügyfele kíván lenni.

  A kezelt adatok köre:

  • név*: azonosítás
  • telefonszám: kapcsolattartás
  • e-mail cím*: kapcsolattartás
  • kérdés/kérés tartalma*: válaszadás
  • kiválasztott termék vagy szolgáltatás megjelölése: ajánlatadáshoz szükséges
  • szolgáltatás (speciális) részletei/kérdés: ajánlatadáshoz szükséges
  • szállítási cím: szállításhoz felhasznált adat
  • korábbi megrendelések: statisztikai cél, raktárgazdálkodás
  • fizetési mód: pénzügyi teljesítés nyomonkövetése
  • kedvezmény: jogosultság megadása, ellenőrzése, visszavonása

  Az adatkezelés célja a gördülékeny kapcsolattartás elősegítése.

  A személyes adatok forrása: az érintett maga.

  Az adatkezelés módja: elektronikus és/vagy papír alapú, manuális.

  Technikai és szervezési intézkedések: lásd külön fejezetben.

  Érintetti jogok és joggyakorlás: lásd külön fejezetben.

  Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
  Az érintett ügyféllé lenni kívánó érintett eljuttatja adatait az Adatkezelő számára. Az adatokat az Adatkezelő manuálisan betáplálja a nyilvántartás célját szolgáló papír alapú és/vagy elektronikus nyilvántartóba. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy adatait naprakészen tartsák.

  Adatkezelés időtartama: érintett legutolsó vásárlásától számított 8 évig (Számviteli tv. 169. § 2. bek. alapján).

  Hírlevél küldése

  Érintett az szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.

  A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

  Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

  A kezelt adatok köre és célja:

  • név*: azonosítás
  • e-mail cím*: hírlevél kiküldése

  A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.

  Hírlevél kiküldését az ezzel a feladattal megbízott, a jelen Szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott adatfeldolgozó teszi meg az Adatkezelő nevében és javára, vonatkozó szerződés alapján.

  Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik.

  Az Adatkezelő, és az Adatkezelő adatfeldolgozója kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy a 11. pont szerinti esetben megerősítést nem ad.

  Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az info@tolnagro.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.

  Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: Tolnagro Állatgyógyászati Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 142-146.

  Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból.

  A személyes adatok forrása: az érintett maga.

  Az adatkezelés módja: elektronikus, manuális.

  Technikai és szervezési intézkedések: lásd külön fejezetben.

  Érintetti jogok és joggyakorlás: lásd külön fejezetben.

  Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további hozzájárulást nem ad.

  Adatkezelő és adatfeldolgozó a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.

  A közösségi oldalakon, különösen Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat. A közösségi oldalak hírfolyamairól, le- és feliratkozásokról, az adott közösségi oldal adatkezeléséről a közösségi oldalon tájékozódhat.

  Megrendeléssel/megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés

  Adatkezelő az egyes szolgáltatásainak nyújtását megállapodás előzetes megkötéséhez, mint feltételhez köti.

  A megrendelés leadása/megállapodás megkötése önkéntes hozzájáruláson alapul. A GDPR alkalmazásától kezdődően, megrendelés leadása/megállapodás megkötése esetén az adatkezelés jogalapja a 6. cikk 1. b. pontja (az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges).

  Az érintettek köre: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatainak megadása mellett – megrendelést ad le/megállapodást köt az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételére.

  Kezelt adatok köre és célja:

  • név*: azonosítás
  • telefonszám*: kapcsolattartás
  • e-mail cím*: kapcsolattartás
  • termék/szolgáltatás tárgya, tartalma: szerződés tartalmi eleme
  • díjazás: szerződés tartalmi eleme
  • jogok és kötelezettségek: szerződés tartalmi eleme

  Az adatkezelés célja az érintett azonosítása, az érintett számára megfelelő termék leszállítása/szolgáltatás nyújtása a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően, kapcsolattartás.

  A személyes adatok forrása: az érintett maga.

  Az adatkezelés módja: elektronikus és/vagy papír alapú, manuális.

  Technikai és szervezési intézkedések: lásd külön fejezetben.

  Érintetti jogok és joggyakorlás: lásd külön fejezetben.

  Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
  Az érintett megrendelést ad le/az Adatkezelő ajánlatának elfogadásáról értesíti az Adatkezelőt az Adatkezelő által biztosított, az érintett számára elérhető úton keresztül vagy módon. Érintett adatait a megrendelés leadása során/vonatkozó megállapodás megkötése előtt, annak létrehozásához az Adatkezelő számára megadja. Adatkezelő a megrendelést/megállapodást az erre rendszeresített elektronikus és/vagy papír alapú nyilvántartási rendszerben rögzíti. Adatkezelő érintettet a teljesítése folyamatában értesítheti a teljesítés egyes lépéseiről. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségén keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen a teljesítés részleteinek egyeztetésével, és/vagy kapcsolódó kérdésekkel kapcsolatban.

  Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy a megrendelt termékek mozgatását a Tolnagro Kft., a GLS Hungary Kft. mint adatfeldolgozó végzi (ha azt nem az Adatkezelő végzi).

  Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

  Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing

  Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon, valamint más közösségi oldalakon.

  A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.

  Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

  Kezelt adatok köre és célja:

  • érintett publikus neve: azonosítás
  • publikus fotója: azonosítás
  • publikus e-mail címe: kapcsolattartás
  • érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete: kapcsolattartás, válaszadás alapja
  • érintett általi értékelés, vagy más művelet eredménye: minőségjavítás, vagy egyéb művelet célja

  Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.

  A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.

  Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.

  Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.

  Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.

  Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

  Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat.

  A személyes adatok forrása: az érintett maga.

  Az adatkezelés módja: elektronikus manuális.

  Technikai és szervezési intézkedések: lásd külön fejezetben.

  Érintetti jogok és joggyakorlás: lásd külön fejezetben.

  Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

  Ügyféladatbázis módosításával kapcsolatos adatkezelés

  Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa kezelt adatokat az érintettek a valóságnak megfelelően módosíthassák.

  Az érintettek köre: Az Adatkezelő minden ügyfele.

  Az adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása.

  Kezelt adatok körei megegyeznek a megrendelés során megadott adatok köreivel.

  Az adatkezelés célja a korábban rögzített adatok valóságnak megfelelő módosítása, a törvényi kötelezettségek teljesítése, és szükség esetén a kapcsolattartás.

  A személyes adatok forrása: az érintett maga.

  Az adatkezelés módja: elektronikus, manuális.

  Technikai és szervezési intézkedések: lásd külön fejezetben.

  Érintetti jogok és joggyakorlás: lásd külön fejezetben.

  Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
  Adatkezelő az érintetteteket rendszeresen tájékoztatja és kéri az adategyeztetést. Változás esetén az érintett a rá vonatkozó nyilatkozatot tölti ki új adatainak megadása mellett.

  Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

  Panaszkezelés

  Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a megrendelt termékre és/vagy szolgáltatásra, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közölhesse.

  A panaszkezelés folyamata önkéntes hozzájárulás alapján indul meg, de panasz esetén az adatkezelés kötelező.

  Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendelt szolgáltatásra/termékre, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.

  A kezelt adatok köre és célja:

  • panasz azonosítója: azonosítás
  • név: azonosítás
  • panasz beérkezésének időpontja: azonosítás
  • telefonszám: kapcsolattartás
  • a hívás időpontja: azonosítás
  • a beszélgetés során megadott személyes adatok: azonosítás
  • számlázási/levelezési cím: kapcsolattartás
  • panaszolt termék/szolgáltatás: panasz kivizsgálása
  • csatolt dokumentumok: panasz kivizsgálása
  • panasz oka: panasz kivizsgálása
  • maga a panasz: panasz kivizsgálása

  Az adatok kezelésének célja az érintett és panasz azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele, kezelése és a kapcsolattartás.

  A személyes adatok forrása: az érintett maga.

  Az adatkezelés módja: elektronikus és/vagy papír alapú, manuális.

  Technikai és szervezési intézkedések: lásd külön fejezetben.

  Érintetti jogok és joggyakorlás: lásd külön fejezetben.

  Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
  Érintett panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közli az Adatkezelővel. Amennyiben érintett panaszát szóban teszi meg, úgy arról az Adatkezelő panaszbejelentő nyomtatványt, vagy annak tartalmával megegyező jegyzőkönyvet vesz fel. Amennyiben érintett panaszát írásban kívánja megtenni, úgy arra lehetősége van. Adatkezelő a panaszt feldolgozza, és a lehető legrövidebb időn belül megválaszolja.
  Adatkezelő törekszik az esetlegesen felmerülő panaszok mielőbbi, közös érdekek szerinti rendezésére.

  Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos 1997. évi CLV. törvény 17/A § 7. bek. alapján, kötelezően.

  Weboldal látogatási adatok

  Hivatkozások és linkek

  Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.

  Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési Szabályzatát, illetve adatvédelmi nyilatkozatát mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

  Cookie-k

  Adatkezelő tekintettel a 2003. évi C. törvény 155.§ 4. bekezdésében foglaltaknak, miszerint „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű - az adatkezelés céljára is kiterjedő - tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni” a következő tájékoztatást adja az általa használt analitikai eszközökkel, azaz cookie-kkal (magyarul: süti) kapcsolatban.

  Adatkezelő a következő cookie-kat használja, amelyek célját alább határozza meg:

  Feltétlenül szükséges cookie-k
  Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Ezen cookie-k elfogadása nélkül Adatkezelő nem tudja garantálni a weboldal elvártaknak megfelelő működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó által keresett információhoz a felhasználó hozzá fog jutni. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek be személyes adatokat az érintettől vagy olyan adatokat, amelyek marketing célokra használhatók fel. Feltétlenül szükséges cookie-k például a Teljesítmény cookie-k, amelyek információt gyűjtenek arról, hogy a weboldal megfelelően működik-e, működésében tapasztalhatóak-e hibák. Az esetleges hibák jelzésével az Adatkezelő segítségére vannak a weboldal tökéletesítéséhez, illetve jelzik, hogy melyek a weboldal legnépszerűbb részei.

  Funkcionális cookie-k
  Ezek a cookie-k biztosítják a weboldal érintett igényeire szabott következetes megjelenését, és megjegyzik az érintett által választott beállításokat (például: szín, betűméret, elrendezés).

  Célzott cookie-k
  A célzott cookie-k biztosítják azt, hogy a weboldalon megjelenő hirdetések igazodjanak az érintett érdeklődési köréhez. A weboldalon elsősorban az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó hirdetések találhatók és az érintett számára kedvezőbb ajánlatok elérésének megkönnyítését szolgálják.

  Harmadik fél által biztosított cookie-k
  Előfordulhat, hogy a weboldalon megjelenik olyan, harmadik fél – például egy közösségi oldal - által biztosított cookie, amely lehetővé teszi az adott tartalom megosztását vagy kedvelését, és amivel olyan információkat küld a harmadik fél számára, amiket az később arra használhat fel, hogy más weboldalakon is hirdetéseket jelenítsen meg az érintett számára. A cookie továbbá segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.

  Analitika, Facebook pixel (képpont)

  Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) úgynevezett Facebook pixel (korábban konverziókövetési képpont) eszköz használatával JavaScript-kódot ágyaz be, amely üzenetet küld a Facebook-nak, amikor a felhasználó felkeresi az oldalt vagy végrehajt ott egy műveletet. Ez egyrészt az Adatkezelő reklámra fordított költségei megtérülésének értelmezését segíti, másrészt megkönnyíti, hogy olyan felhasználók számára jelenítse meg hirdetéseit, akiknél nagyobb valószínűségű a Facebook-on kívüli konverzió. A Facebook pixelt személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A Facebook pixel használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ.

  Facebook remarketing

  Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Facebook-ot használja. A Facebook remarketing kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ.

  Google Adwords remarketing

  Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Google Display Hálózat webhelyein böngésznek, és/vagy az Adatkezelőre, vagy az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezésre keresnek a Google rendszerében. A kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a support.google.com oldalon található bővebb információ.

  Mindezek alapján, az Adatkezelő az analitikai rendszereket nem használja személyes adatok gyűjtésére.

  Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani.

  Mivel minden böngésző eltérő, a felhasználó egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit.

  Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy elképzelhető, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tudnak használni a weboldalon, amennyiben úgy döntenek, hogy nem fogadják el a cookie-kat.

  Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?

  Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

  Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha ha az adatkezelés jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen és önkéntesen hozzájárult) ÉS az adat az adatkezeléshez szükséges.

  Milyen jogaim vannak?

  Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

  Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban kerültek meghatározásra.

  Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?

  Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – az adatvedelem@primavet.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján. Amennyiben együttes, közös adatkezelés történik, úgy az érintett bármely adatkezelőnél élhet jogaival.

  Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  Fax: +36 (1) 391-1410
  www: http://www.naih.hu
  e-mail: ugyfelszolgalat(at)naih.hu

  Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:

  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
  1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
  Levélcím: 1525. Pf. 75
  Tel: (06 1) 457 7100
  Fax: (06 1) 356 5520
  E-mail: info(at)nmhh.hu

  Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

  Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

  Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?

  Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

  Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

  Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.

  Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

  Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

  • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
  • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
  • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
  • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

  Egyéb információk

  Adatkezelő kijelenti, hogy

   

  • a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot


  Kelt: 2019. március hó 1. nap
  Dr. Varga Józsefné
  Ügyvezető Igazgató
  PRIM-A-VET Gyógyszer-nagykereskedelmi Kft.

  Print page  
  Keresés